مسئول واحدحراست : 

jalali.jpg

حامد عسکر جلالی

 شرح وظایف واحد حراست؛

  • تأمين حراست اخبار، اسناد، مدارك، تأسيسات و اماكن و تجهيزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسي عوامل غيرمجاز.
  • انجام كليه امور محرمانه و اقدامات تدافعي به منظور ايجاد تأمين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي.
  • دريافت و ثبت نامه هاي محرمانه و غيرلزوم و ارجاع به واحدهاي ذي ربط.
  • استقرار سيستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگهداري اسناد و مدارك محرمانه.
  • انجام همكاري لازم و مراجع امنيتي و اطلاعاتي بر ابر مقررات عمومي حراست مركزي وزارت كشور.
  • انجام مأموريتهاي محوله ارجاعي از سوي حراست مافوق بر ابر قوانين و مقررات جاري حراستها.
  • انجام ساير امور محوله از سوي شهردار در چهارچوب وظايف.
  • انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقاء سطح حفاظت فيزيكي اماكن و تأسيسات.
  • اتخاذ تدابير مناسب و دادن مشاوره به مدير دستگاه جهت سالم سازي پرسنل در راستاي حفاظت پرسنلي.
  • انجام امور مربوط به حفاظت IT

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0