اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر تایباد

۱) محمد خدادادی

۲) یوسف یوسفی

۳) حسین دلیریان

۴) محمد دادمحمدی

۵) آیدا عصمتی

۶) زکریا طغانی

۷) قاسم غلامرضاپور

 

شهر مرزی تایباد دارای ۷ عضو ثابت و ۲ نفر به عنوان علی البدل انتخاب گردیدند.

۸) حسن نطاق

۹) شیراحمد جهانی

هیات رئیسه سال سوم شورای اسلامی شهر تایباد در دوره ششم

3.jpg

هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر تایباد در دوره ششم

2.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0