بایگانی روزانه: شهریور ۴, ۱۴۰۰

روز کارمند، برکارکنان زحمتکش و صدیق کلیه دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران خجسته و فرخنده باد.

  تقدیم به تمامی کارمندان کوشا و متدین در ادارات ایران عزیز، بالاخص طیبات شریف   دولت جاوید کو، به غیر خدمت به خلق                       همای دولت نگر، به بام هر کارمند ز نیروی علم و فضل، بنوش یک جرعه                        ای باده عزت بریز، به جام هر کارمند گفته جان پرور است، پیام هر کارمند                         ز هرچه والاتر است مقام هرکارمند ... ادامه مطلب »