خانه » اداره امور مالی شهرداری تایباد

اداره امور مالی شهرداری تایباد

* شرح وظایف امور مالی:

مسئول واحد مالی:‌

                   مهدی حسین زاده

 

  • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری
  • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنان،
  • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری
  • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه آن
  • انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
  • رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
  • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی
  • راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورت حسابهای تنظیم شده
  • تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک، برگهای محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
  • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد اجرای آنها و انجام تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و استعلام آنها قبل از خرید اجناس.