خانه » اداره عمران شهرداری تایباد

اداره عمران شهرداری تایباد

مهندس حمیدرضا مسکین

 

شرح وظایف واحد عمران:

  • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی.
  • نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی.
  • تحویل زمین اجرای پروژه های مورد قرارداد به پیمانکار و رسیدگی به درخواست پیمانکاران جهت ایجاد تسهیلات مقرره در رابطه با پیمان نامه.
  • نظارت و کنترل صورت وضعیت های مربوط به پیمانکاران شهرداری.
  • بررسی شکایات مردمی و زمینه های عمرانی نظیر آسفالت-جدول-جوی، کانیو و برنامه ریزی و رفع آنها.
  • طراحی پیاده روها،میادین، پارکها و ابنیه فضای سبز و پارکهای محلی.
  • کنترل مرمت حفاری ها و تعیین میزان خسارت آسفالت شکافی.
  • اجرای آسفالت معابر شهری.
  • نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی ابنیه و آسفالت.
  • همکاری با خدمات شهری در بررسی و کنترل ساختمانهای خطرساز.