خانه » اداره درآمد شهرداری تایباد
اداره درآمد شهرداری تایباد

اداره درآمد شهرداری تایباد

*رئیس اداره درآمد : مهندس محمود نعمتی

 

* شرح وظايف اداره درآمد:

 

  • انجام امور دريافت وجوه نقدي و درآمد و اسناد دريافتي بعد از محاسبات واحد شهرسازي و تأييد معاونت شهرسازي
  • بررسي نهايي تمامي پرونده هاي انجام شده در واحد درآمد و نوسازي، محاسبه پروانه ساختماني و كليه عوارضات آن و صدور مفاصا حساب و انجام عمل تقسيط مطابق دستور شهردار
  • انجام عمليات كسب و پيشه و پاسخ دادن به نامه هاي رسيده از اتحاديه ها جهت مشاغل مختلف و صدور فيش مفاصا حساب
  • انجام امور ثبت فيشهاي واريزي به بانكها و نگهداري اسناد مالي و فيش هاي پرداختي
  • انجام امور مربوط به آمار درآمد با وصول چكهاي برگشتي
  • اجراي قوانين و مقررات مربوط به عوارض و كنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانين، جرائم، محاسبات.