خانه » اداره حراست شهرداری تایباد

اداره حراست شهرداری تایباد

 

 

 

مسئول واحدحراست : 

حامد عسکر جلالی

 شرح وظایف واحد حراست؛

  • تأمین حراست اخبار، اسناد، مدارک، تأسیسات و اماکن و تجهیزات و مخابرات طبقه بندی شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیرمجاز.
  • انجام کلیه امور محرمانه و اقدامات تدافعی به منظور ایجاد تأمین در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی.
  • دریافت و ثبت نامه های محرمانه و غیرلزوم و ارجاع به واحدهای ذی ربط.
  • استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست و نگهداری اسناد و مدارک محرمانه.
  • انجام همکاری لازم و مراجع امنیتی و اطلاعاتی بر ابر مقررات عمومی حراست مرکزی وزارت کشور.
  • انجام مأموریتهای محوله ارجاعی از سوی حراست مافوق بر ابر قوانین و مقررات جاری حراستها.
  • انجام سایر امور محوله از سوی شهردار در چهارچوب وظایف.
  • انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقاء سطح حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات.
  • اتخاذ تدابیر مناسب و دادن مشاوره به مدیر دستگاه جهت سالم سازی پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.
  • انجام امور مربوط به حفاظت IT