خانه » اداره امور مالی شهرداری تایباد

اداره امور مالی شهرداری تایباد

* شرح وظايف امور مالي:

مسئول واحد مالی:‌

                   مهدی حسین زاده

 

  • تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداري
  • بررسي عملكرد مالي كليه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنان،
  • انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداري
  • نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارائيهاي شهرداري و واحدهاي تابعه آن
  • انجام امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفريغ بودجه با توجه به آئين نامه مالي شهرداري ها و دستورالعمل هاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط
  • رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و مطلع ساختن كارپرداز جهت تجديد سفارش
  • نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي
  • راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورت حسابهاي تنظيم شده
  • تهيه و تنظيم ليست حقوقي و اعلاميه بانكي، چك، برگهاي محاسباتي و كنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلاف
  • مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد اجراي آنها و انجام تشريفات مربوط به مناقصه و مزايده و استعلام آنها قبل از خريد اجناس.