خانه » اداره عمران شهرداری تایباد

اداره عمران شهرداری تایباد

مهندس حمیدرضا مسکین

 

شرح وظايف واحد عمران:

  • نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرحهاي عمراني خاص و زيربنايي.
  • نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني.
  • تحويل زمين اجراي پروژه هاي مورد قرارداد به پيمانكار و رسيدگي به درخواست پيمانكاران جهت ايجاد تسهيلات مقرره در رابطه با پيمان نامه.
  • نظارت و كنترل صورت وضعيت هاي مربوط به پيمانكاران شهرداري.
  • بررسي شكايات مردمي و زمينه هاي عمراني نظير آسفالت-جدول-جوي، كانيو و برنامه ريزي و رفع آنها.
  • طراحي پياده روها،ميادين، پاركها و ابنيه فضاي سبز و پاركهاي محلي.
  • كنترل مرمت حفاري ها و تعيين ميزان خسارت آسفالت شكافي.
  • اجراي آسفالت معابر شهري.
  • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني ابنيه و آسفالت.
  • همكاري با خدمات شهري در بررسي و كنترل ساختمانهاي خطرساز.