خانه » درباره شهرداری » بیوگرافی شهردار

بیوگرافی شهردار

دکتر مهرداد کریم زاده        

  •  فارغ التحصیل کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری

  •  دانشجوی دکترای  شهرسازی

 

رزومه کاری دکتر کریم زاده؛

  • معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد  به مدت ۲ سال

  • شهردار شهر مشهدریزه به مدت ۱۱ سال

  • مسئول اداره عمران شهرداری مشهدریزه به مدت ۳ سال

  • استاد دانشگاه به مدت۱۰سال