خانه » درباره شهرداری » بیوگرافی شهردار

بیوگرافی شهردار

دکتر مهرداد کریم زاده        

  •  فارغ التحصیل کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری
  •  دانشجوی دکترای  شهرسازی

 

رزومه کاری دکتر کریم زاده

  • معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد  به مدت ۲ سال
  • شهردار شهر مشهدریزه به مدت ۱۱ سال
  • مسئول اداره عمران شهرداری مشهدریزه به مدت ۳ سال
  • استاد دانشگاه به مدت۱۰سال