خانه » اداره درآمد شهرداری تایباد
اداره درآمد شهرداری تایباد

اداره درآمد شهرداری تایباد

*رئیس اداره درآمد : مهندس محمود نعمتی

 

* شرح وظایف اداره درآمد:

 

  • انجام امور دریافت وجوه نقدی و درآمد و اسناد دریافتی بعد از محاسبات واحد شهرسازی و تأیید معاونت شهرسازی
  • بررسی نهایی تمامی پرونده های انجام شده در واحد درآمد و نوسازی، محاسبه پروانه ساختمانی و کلیه عوارضات آن و صدور مفاصا حساب و انجام عمل تقسیط مطابق دستور شهردار
  • انجام عملیات کسب و پیشه و پاسخ دادن به نامه های رسیده از اتحادیه ها جهت مشاغل مختلف و صدور فیش مفاصا حساب
  • انجام امور ثبت فیشهای واریزی به بانکها و نگهداری اسناد مالی و فیش های پرداختی
  • انجام امور مربوط به آمار درآمد با وصول چکهای برگشتی
  • اجرای قوانین و مقررات مربوط به عوارض و کنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانین، جرائم، محاسبات.